دریافت  متن تفسیر نور-سوره مبارکه شوری.pdf

 فایل های صوتی استاد قرائتی

 در تفسیر سوره مبارکه شوری به تفکیک :

                     

جلسه اول آیه ۴-۱

جلسه دوم آیه ۵

جلسه سوم آیه ۷-۶

جلسه چهارم آیه ۱۰-۸

جلسه پنجم آیه ۱۱

جلسه ششم آیه ۱۲

جلسه هفتم آیه ۱۳

جلسه هشتم آیه ۱۴

جلسه نهم آیه ۱۵

جلسه دهم آیه ۱۶

جلسه یازدهم آیه ۱۸-۱۷

جلسه دوازدهم آیه ۲۰-۱۹

جلسه سیزدهم آیه ۲۲-۲۱

جلسه چهاردهم آیه ۲۳

جلسه پانزدهم آیه ۲۴

جلسه شانزدهم آیه ۲۶-۲۵

جلسه هفدهم آیه ۲۷

جلسه هجدهم آیه ۲۹-۲۸

جلسه نوزدهم آیه ۳۱-۳۰

جلسه بیستم آیه ۳۴-۳۲

جلسه بیست و یکم آیه ۳۶-۳۵

جلسه بیست و دوم آیه ۳۷

جلسه بیست و سوم آیه ۳۸

جلسه بیست و چهارم آیه ۴۰-۳۹

جلسه بیست و پنجم آیه ۴۲-۴۱

جلسه بیست و ششم آیه ۴۴-۴۳

جلسه بیست و هفتم آیه ۴۶-۴۵

جلسه بیست و هشتم آیه۴۷

جلسه بیست و نهم آیه ۴۸

جلسه سی ام آیه۵۰-۴۹

جلسه سی و یکم آیه ۵۳-۵۱